Startsida / Trivselregler

Trivselregler för BRF Sjökristallen

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.  Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. För allas trivsel i vår bostadsrättsförening utgår dock styrelsen ifrån att alla på bästa sätt följer upprättade regler.

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen via telefon eller på mail.                                                                                                                                                

1. Om allmän aktsamhet                         

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset eller problem du ej kan eller vet om du ska hantera själv tag kontakt med fastighetsförvaltningen enligt anslag i porten.

2. Säkerhet

a) Kontrollera att ytterportarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Gäller även cykelrum och övriga utrymmen.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Var försiktig med eld.

d) Nyckelhantering- Vid behov av nya nycklar kontakta styrelsen.

e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

f) Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. Detta för att du ska kunna nås om något oförutsett inträffar. Ordna gärna med tömning av din postbox.

h) Hjärtstartare finns placerad på första våningen i det mittersta trapphuset.

i) Brandsläckare (pulver) finns placerade i samtliga trapphus på samtliga våningsplan. I anslutning till postfacken finns dessutom en kolsyresläckare placerad avsedd att användas för att släcka bränder i elektriska installationer.

3. Om gemensamma kostnader 

Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.  Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Undvik onödig vädring.

4. Balkonger, altaner och loftgångar

Balkonger/altaner/loftgångar får inte användas för 

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering

b) skakning av mattor

Tänk på att

c) Städning under dörrmatta och blomkruka utanför den egna dörren görs av medlemmen själv.                                                                                                        

d) Placera blomlådor på insidan av balkongräcket.   

e) Vid uppsättning av markiser eller balkongskydd ska, för ett enhetligt helhetsintryck, nedanstående rekommenderade färgval och märke väljas:

Grå - art nr: 6088 av Orchestra/Dicksson

Beige - art nr: 8902 av Orchestra/Dicksson

Vid val av frostad film istället för balkongskydd ska denna vara omönstrad. 
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Cyklar, barnvagnar och rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummet. Barnvagnar och rullatorer ska förvaras i barnvagnsrummet som finns på entréplan, bredvid hissen. Pulkor och kälkar samt sparkcyklar förvaras i lägenhet eller enskilt förråd, inte i gemensamma utrymmen.

7. Gården 

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

b) Onödigt framförande av bil, motorcyklar eller mopeder ska undvikas. 

c) För allas trevnad förutsättes boende ej ta genvägar över gräsmattor eller rabatter.

d) Förändringar av altaner som uppsättande av staket eller planteringar får endast ske efter godkännande av styrelsen.                                                                                                                 

e) Fyrverkerier och smällare får ej avfyras inom området.  

8. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

a) Markerade kärl för hushållssopor m.m. finns placerade i soprummet. Endast sådana sopor som anges på skyltar i soprummet får lämnas i därför avsett kärl.

b) Inga grovsopor får lämnas i soprummet utan ska lämnas på en återvinningscentral av hyresgästen själv.

c) Enligt lag ska el- och elektronikavfall  samt batterier samlas in i särskilda kärl och får därför inte slängas i soporna. Du ansvarar själv för att transportera även sådant avfall till återvinningscentral.

d) Loftgångar får ej användas som upplagsplatser av brandsäkerhetskärl men också av trivselskäl.

e) Kemiska produkter räknas som farligt avfall. Som kemiska produkter räknas bl a våt målarfärg, lack och limrester, lösnings- och rengöringsmedel och ska av dig själv transporteras till återvinningscentral. 

9. Förrådsutrymmen

I förrådsutrymmet får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen. 

10. Parabolantenn 

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.   

11. Husdjur 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas eller vistas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurens spillning och lägg i avsett kärl eller soptunna. 

12. Störningar 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och loftgångar.
                                                                                                                                
Reglerna gäller dygnet runt från kl 22.00 på kvällen till kl 07.00 på morgonen. Hishållsmaskiner ska därför inte användas under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid. 

13. Andrahandsuthyrning 

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrning ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort. Särskild blankett finns hos hyresnämnden. 

14. Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme. 

15. Förändringar i lägenheten  

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nytt golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattade förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill dra nya rör i kök och i badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att undvika vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.  

16. Om Du tänker flytta 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.  
                                                                                                                                  
Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar. 

Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen den 16/6 2009 att gälla fr o m den 23/6 2009. Uppdaterade trivselregler har beslutats av styrelsen den 23 september 2019. 

Viktigt att känna till

2019-04-16 | Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gåt…

Läs mer